• Mr. Nam

  • Ngày tham gia: 01/12/2016

Tín nhiệm thành viên

4

Lần nhận xét

3.3

Hài lòng

Liên hệ Mr. Nam

Nhận xét

Nguyễn Thị Hồng Thơ

không hài lòng

Nguyễn Thị Hồng Thơ

được

Nguyễn Thị Hồng Thơ

rất hài lòng

Nguyễn Thị Hồng Thơ

nhiệt tình